รับบริจาคคอมพิวเตอร์นครนายก

รับบริจาคคอมพิวเตอร์นครนายก Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ด้านอุตุนิยมวิทยาจัดอยู่ในภาคตะวันออก จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ […]