นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.thaiknowledge.org ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด  (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้เข้ามายังเว็บไซต์ หรือได้ใช้บริการของเรา ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม
2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
3) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
6) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
7) สิทธิของเจ้าของข้อมูล
8) การจัดการคุกกี้ (Cookies)
9) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
10) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
11) ช่องทางการติดต่อ

 

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

 

เจ้าของข้อมูลส่วน หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง

 • บุคคล/ท่าน ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูลนั้นเองเท่านั้น
 • “บุคคล” ในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

 

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

แอปพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชั่นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ

IP Address หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือในแต่ละครั้งที่ท่านกลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ได้รับจากงานจดทะเบียนธุรกิจ งานด้านบัญชีและภาษี งานขอใบอนุญาตต่างๆ หรือการใช้บริการอื่นๆ และการร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล หรือใช้บริการดังกล่าว
 2. ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารต่างๆ จากการทำแบบสำรวจ หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ที่ถูกสร้างโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเข้าใช้บริการในช่องทางการให้บริการของเรา อาทิ แอปพลิเคชันการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อสมัครต่างๆ ได้แก่ สมัครงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือกับบริษัทในเครือ หรืออื่นๆ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอบริการ และประวัติการชำระเงิน หรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
 5. ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้และความเคลื่อนไหวในการเข้าถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ ข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัท เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (Browser Type and Version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP Address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 6. ข้อมูลจากบันทึกการติดต่อของท่านกับเรา ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือการบันทึกเสียงสนทนา หรือการบันทึกภาพผ่าน CCTV เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อที่ทำการวิจัยต่าง ๆ อาทิเช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน หรืออีเมล เป็นต้น

7.ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังต่อไปนี้
2.1) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

2.1.1) ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ หรือขั้นตอนการทำแบบจดทะเบียน การใช้บริการอื่นๆ กับเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือได้รับเป็นเอกสารการงานจดทะเบียนธุรกิจหรืองานบริการอื่นๆ

2.1.2) จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างท่านกับเรา

2.1.3) เก็บจากข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน

2.1.4) เก็บจากการติดต่อจากท่านโดยได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ หรือได้รับทางอีเมล

2.1.5) จากการสมัครงาน การค้ำประกันการสมัครงาน และการทำธุรกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1) เพื่อพิจารณาบริการจดทะเบียนธุรกิจ งานบัญชีและภาษี และการให้บริการอื่นๆ ในฐานะผู้รับและบริการของเรา รวมถึงบริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และใช้รายละเอียดของบริการ ที่ท่านใช้บริการ เพื่อประมวลผลและเสนอบริการที่เราเชื่อว่าท่านสนใจเพิ่มเติม ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว

3.2) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา และการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเรา หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ

3.3) เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อกับเรา

3.4) เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับเรา

3.5) เพื่อการนำเสนอ บริการอื่นๆ ของเรา อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

3.6) เพื่อการวิเคราะห์ให้เข้าใจพฤติกรรมในการใช้บริการในเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม และเราจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาการบริการ         การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรม      การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

3.8) เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับ

(ก) ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย

(ข) ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่

(ค) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

(ง) ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(จ) ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น

(ฉ) เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติตามสัญญา (รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ)

3.10) การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการหรือการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ

3.11) ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

3.12) การวิจัยและการพัฒนา การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของเว็บไซต์

3.13) การได้มาซึ่งกิจการ หรือการควบรวมกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

3.14) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อเรามีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอม อาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการน้อยลง หรือไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นต้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกง
  • เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
  • เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่ไม่ขัดกับหน้าที่ในการรักษาความลับ

 

4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1) เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3)

4.2) ใช้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ ในการให้บริการของเรา หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของเราต่อไป นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล SMS และด้วยวิธีการอื่นใด) รวมถึงการดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของเราผ่านการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเรา ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน

4.3) เปิดเผย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3) ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้

4.3.1) หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.3.4) ผู้บริการภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing นายทะเบียน บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย ให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ

4.3.5) บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน

 

5) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

 

6) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของเรา ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย เราจึงได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลธุรกิจกำหนด
บริษัทฯมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เช่น พนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทฯทำสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทฯจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯรับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

 

7) สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

7.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

7.2) สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed): ท่านมีสิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัทฯ

7.3) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

7.4) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

7.6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

7.7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

7.8) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่นๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากบริษัทฯ ต่อไป

 

8) การจัดการคุกกี้ (Cookies)

เราอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน และรวบรวมสถิติวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP Address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของเบราว์เซอร์ของท่าน
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

 

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้งานของท่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเราจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 

 • เพื่อให้ท่านสามารถล็อกอินบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ท่านอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถ การตั้งค่าคุกกี้

 

9) การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของเรา ขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

10) การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขดังกล่าวได้ที่ https://www.thaiknowledge.org

มูลนิธิความรู้
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Fax: 02-914-6688
Tel:02-914 7962-4
Mobile:094-491-4333, 095-793-7000 , 083-622-5555
Email : info@thaiknowledge.org